Przykładowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Sprawdź jak zgodnie z nowymi przepisami powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych można ustalić na sztywno tworząc szablony do danego stanowiska lub pozostawić do wprowadzania w trybie edycji dla każdego z upoważnień.. W języku prawniczym oznaczają jednak zupełnie co innego.. (imię i nazwisko upoważnianego) zatrudnioną/-ego na stanowisku.. Zatem w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych upoważnienie do przet…


Czytaj więcej

Wniosek o ściganie wzór pisma

§ 3.Wzór oświadczenia dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości.. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy obowiązek płacenia alimentów został już orzeczony tj. wcześniej sąd cywilny wydał wyrok .Powyższy wzór pisma do wierzyciela o stan zadłużenia jest szczególnie przydatny, jeśli nie znasz kwoty zadłużenia u wierzyciela (firma pożyczkowa, bank, operator telefoniczny, komunikacja miejska, czy inna instytucja finansowa), możesz złożyć u wierzyciela pisemny wniosek o…


Czytaj więcej

Aneks minimalne wynagrodzenie wzór

Aneks wprowadzający zmiany w umowie pierwotnej można wydrukować, zaznaczając go i wybierając opcję DRUKUJ.. W zasadzie każda firma, która zatrudnia pracowników za minimalnym wynagrodzeniem, musi podpisać go na początku roku kalendarzowego, kiedy ustawowo zmienia się .Zobacz serwis: Zarobki Pracodawca na koniec grudnia 2014 r. wręczył pracownikom pełnoetatowym, zarabiającym miesięcznie 1680 zł brutto, aneksy do umów o pracę następującej treści: „W związku z podniesieniem kwoty minimalnego wy­nag…


Czytaj więcej

Jak napisać pismo do banku w sprawie ugody wzór

Każdy zaprezentowany poniżej wzór pisma opatrzyliśmy komentarzem autora w osobie radcy prawnego lub adwokata.Bezpłatnie udostępniamy wzory pism kierowane m.in. do: Wierzycieli (Banków, SKOKów, firm windykacyjnych), komornika sądowego czy Sądu.. Jeśli celem złożenia reklamacji jest także przerwanie biegu przedawnienia Twoich roszczeń wobec banku za pomocą mediacji przed Rzecznikiem Finansowym , to koniecznie zapoznaj się z TYM DOKUMENTEM Rzecznika Finansowego (do pobrania także na dole strony).O…


Czytaj więcej

Upoważnienie do odbioru dokumentów w urzędzie skarbowym wzór

W piśmie powinno również znajdować się konkretne wyjaśnienie, jakich czynności dotyczy.. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia.Oznacza to, że dla pewnych powtarzalnych co miesiąc działań, np. odbioru emerytury z poczty czy pobierania czynszu za najem mieszkania czy złożenia dokumentów podatkowych, np. w urzędzie skarbowym, mocodawca powinien udzielić umocowanemu pełnomocnictwa rodzajowego.W przypadku pełnomocnictw składanych w związku z wysyłką e-deklaracji podatkowych lub w związku z postępowa…


Czytaj więcej

Oświadczenie sprawcy kolizji wypadku drogowego

Dzięki niemu bez problemu zbierzesz wszelkie informacje, które są niezbędne przy dochodzeniu odszkodowania.Oświadczenie powinno zawierać: opis kolizji (data i miejsce, opis okoliczności), dane poszkodowanego i sprawcy, nazwę firmy, w której jest ubezpieczony pojazd sprawcy, i numer jego polisy, dane pojazdów, które brały udział w wypadku lub kolizji, podpis sprawcy.. W mojej ocenie oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinno zawierać: datę zdarzenia - z określeniem przybliżonej godziny zdarze…


Czytaj więcej

Przykładowe pismo odstąpienia od umowy

Celem poniższego wpisu jest usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy na temat przysługujących konsumentom praw w tym zakresie oraz poinstruowania krok po kroku, jak odstąpić od umowy.Odstąpienie od umowy pożyczki - podsumowanie.. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwaGotowy wzór pisma odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia, Odstąpienie od zawartej umowy ubezpieczenia.. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem 14 d…


Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenia umowy na czas określony przez pracownika

W serwisie można znaleźć niezbędne informacje .Jeżeli okres wypowiedzenia liczy się w miesiącach, to pierwszym dniem wypowiedzenia jest 1. dzień miesiąca, który po tym jak złożone zostało wypowiedzenie.Jeżeli wypowiedzenie liczone jest w tygodniach (np. gdy umowa była zawarta na krótszy czas), to wypowiedzenie liczy się od pierwszej soboty po złożeniu wypowiedzenia.. Zgodnie z art. 32 Kodeksu pracy, każda ze stron zawartej wcześniej umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem i następuje …


Czytaj więcej

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika

Podstawą do takiego orzeczenia jest opinia biegłego psychiatry i psychologa.Aby doprowadzić do przymusowego leczenia należy pierwsze kroki skierować…Po przyjęciu przez sąd wniosku o przymusowe leczenie odwykowe, w przypadku baku opinii lekarskich, sąd może skierować osobę na stosowne badania.. Postępowanie wszczyna gminna komisja rozwiązywania problemów .Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne.. Osoby te kieruje się na badanie biegłego w celu wydania opinii dotyczącej stopnia uzależnienia …


Czytaj więcej

Wniosek egib wzór

Rejestr cen nieruchomości.. Określenie Wnioskodawcy: należy podać nazwę firmy i jej siedzibę lub imię, nazwisko i .EGiB 2.. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 2.EGiB 6.. W prawej górnej części załącznika,Wzór wypełnienia formularza EGIB Udostępnianie zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wniosek o wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej - formula…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt