Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika

Jak wycofać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.Podobnie, gdy po złożeniu przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik wykona zobowiązania, o których mowa w art. 11 pun (czyli zapłaci zaległe należności), w związku z .Sąd ogłosił upadłość spółki Elektromontaż Gdańsk, uznał też cofnięcie wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości za niedopuszczalne i odmówił umorzenia postępowania.. Do poniedziałku mam czas na zażalenie.. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 4 listo…


Czytaj więcej

Odwołanie od opinii biegłego sądowego

Opinia często ma decydujący wpływ na .Często otrzymuję pytania jak sporządzić zarzuty do opinii biegłego sądowego i co powinno się w takim piśmie zawrzeć.. Biegły odgrywa swoją rolę w postępowaniu cywilnym przedstawiając sądowi opinię w zakresie wskazanym w postanowieniu dopuszczającym dowód z opinii biegłego.. DODAJ POST W TEMACIE.. Problem nieprawidłowych opinii sporządzonych przez biegłych sądowych, powołanych w poszczególnych procedurach (w tym karnej i cywilnej), jest rzeczywiście dosyć po…


Czytaj więcej

Wzór pisma do izby lekarskiej

Skarga na lekarza - wzór.. Logo Dolnośląskiej Izby Lekarskiej do wykorzystania na tablicy ogłoszeniowej praktyk lekarskich:Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej pojawiła się informacja przypominająca, że na wniosek świadczeniodawcy okres rozliczeniowy za 2020 r., który został określony w umowie z NFZ o udzielanie świadczeń medycznych może zostać przedłużony - nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Co prawda, świadomość pacjentów stale wzrasta, jednak wielu z nich nadal myśli, że w szpitalu nie prz…


Czytaj więcej

Protokół przyjęcia samochodu do naprawy

ZDAJĄCY.-.. (podpis)7.Wadliwie działające oprogramowanie nie podlega naprawie gwarancyjnej.. Powierzenie samochodu służbowego jest potwierdzane sporządzeniem i podpisaniem protokołu.. W warsztacie (zajmującym się elektryką samochodową) elektryk stwierdził, że wysiadł akumulator.. Protokół przyjęcia/odbioru samochodu do naprawy może być zabezpieczeniem zarówno klienta jak i warsztatu.. Kiedy odbieramy auto po naprawie z serwisu samochodowego lub stacji.. Tych formalności zarówno warsztat jak i k…


Czytaj więcej

Wzór deklaracji zgodności

Kto może złożyć e-Deklaracje.. W ustawie o wyrobach medycznych możemy przeczytać, że Deklaracja Zgodności to oświadczenie wytwórcy lub .Zasady wystawiania deklaracji zgodności z typem - Aktualności - Zasady potwierdzania za zgodność z typem wyrobów regulują przepisy ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia 720.. Mimo, że temat pozornie wydaje się prosty, widzę jednak, że istnieje w około niego sporo wątpliwości.. » Porady » Prawo administracyjne » Deklaracja zgodności CE - wzór marius…


Czytaj więcej

Sprzeciw od upomnienia pracownika wzór

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana) 24.11.2015.. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika, czy jego sprzeciw uwzględnia i karę uchyla, czy też sprzeciw odrzuca i kara pozostaje w mocy.b) niewysłuchania pracownika (zgodnie z art. 109§2 kp kara porządkowa może być zastosowana wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika), c) naruszenia terminów do nałożenia kary porządkowej (zgodnie z art. 109 kp kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od pow…


Czytaj więcej

Podatek od środków transportu pdf

Problemy sprawia przede wszystkim wyliczenie jego wysokości, oraz czasami miejsce i termin jego płacenia.Podatek od środków transportowych stanowi dochód budżetów gmin.. Podatek ten obejmuje samochody ciężarowe, autobusy i inne większe pojazdy.. Zmiany w prawie.. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (PDF) .. Istnieje tu pewne ograniczenie - stawki nie .Objaśnienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od środków transportowych" W poz.1 deklaracji…


Czytaj więcej

Aneks do umowy o pracę zmiana wynagrodzenia 2018 wzór

Ponieważ wynagrodzenie minimalne jest zawsze w Polsce wprowadzane od nowego roku kalendarzowego, aneks do umowy o pracę - zmiana wynagrodzenia .. (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) a (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)Zmiana umowy o pracę wymaga zachowania formy pisemnej.. Jego zastosowanie i wdrożenie w życie jest możliwe dopiero po zaakceptowaniu jego treści przez obie …


Czytaj więcej

Wzór wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego 2020

rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2001 r., sygn.. Wzory: Pismo dot.. terminu rozpoczęcia stażu>>W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie postępowania kwalifikacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie wyjaśnia, że w przypadku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowan…


Czytaj więcej

Jak napisać wniosek do sądu o ustanowienie rodziny zastępczej

Wniosek o wydanie oryginałów dokumentów pobierz DOC pobierz PDF.. Jeżeli uzyska Pani opiekę, należy dalej czynić starania o pozbawienie matki praw rodzicielskich i jednocześnie ustanowienie rodziny zastępczej, mianowicie, rzeczywiście: Art. 94.. W przyszłym tygodniu będziemy składać wniosek o ustanowienie nas rodzina zastepcza nad 4 letnia dziewczynka (nie jest z nami spokrewniona), i nie wiem, co napisac w uzasadnieniu we wniosku.własnoręcznie napisane oświadczenie o niekaralności.. przez: por…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt