Wzór pisma o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny
Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii.. Już tylko z tego powodu zawsze warto coś Nadleśnictwu odpisać.. Takim sygnałem ostrzegawczym dla zamawiającego jest zgodnie z ustawą zwłaszcza .Wzory dokumentów.. Tym samym wyjaśnienia wykonawcy nie mogą stanowić jedynie formalnej odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, zawierającej ogólne informacje o działalności wykonawcy lub deklaracje co do realizacji zamówienia za zaoferowaną .I.. 1a ustawy Pzp, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek […]Witam, prowadzimy postępowanie o wartości powyżej progu.. Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia.W nowym przepisie jest co prawda kilka różniących się sformułowań, ale sama procedura będzie wyglądać tak samo.. 2 Pzp mowa jest o „wykazaniu", czyli udowodnieniu, że cena lub koszt nie jest rażąco niska.. Jest istotne z punktu widzenia samego wykonawcy, który ubiega się o realizację zamówienia, gdyż zaniechanie podjęcia wyjaśnień lub ich niewystarczające sformułowanie powoduje odrzucenie oferty i blokuje możliwość realizacji zamówienia.Warto jednak pamiętać o tym, że im lepiej będą udokumentowane koszty, tym lepiej wyjaśnienie rażąco niskiej ceny będzie się bronić..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

1a pkt 1 nie stwierdza, iż cena rażąco niska to cena niższa od wartości szacunkowej zamówienia o 30%, lecz wskazuje jedynie, że w takim przypadku zamawiający obowiązany jest wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień".Witam po raz kolejny:-)Nietypowe pytanie:Czy w odpowiedzi na pismo Zamawiającego o wyjaśnienia dot ceny (podejrzenie rażąco niskiej ceny) Wykonawca, który stwierdza, że popełnił gruby błąd w wycenie, ma jakąś możliwość odpisania w taki sposób aby jego oferta została odrzucona a wadium nie zostało zabrane?. Jakby Nadleśnictwa rzeczywiście ten fakt martwił… 🙂 To oczywiście żart, bowiem wezwaniaO zjawisku rażąco niskiej ceny będziemy mówili wówczas, gdy cena w stosunku do przedmiotu zamówienia odbiega od jego wartości.. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .Zgodnie art. 90 ust.. Dotychczas bowiem zamawiający powinien był zwrócić się do wykonawców o wyjaśnienia „w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia", czy też nie, właśnie wtedy, gdy cena oferty wydawała się mu zbyt niska .Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny.Warto jednak pamiętać o tym, że im lepiej będą udokumentowane koszty, tym lepiej wyjaśnienie rażąco niskiej ceny będzie się bronić.Niedawno pisałam o dualiźmie orzeczniczym KIO w przedmiocie rażąco niskiej ceny..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny .

Jasne, nikt nie wymaga, aby składać dowód na każdą kwotę przewijającą się w wyjaśnieniu.. Czy należy wymagać aby takie wyjaśnienia zostały podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznegoZgodnie z wyrokiem KIO z dnia 2 grudnia 2013 r., o sygnaturze KIO 2661/13 „Wystąpienie do wykonawcy w trybie art. 90 ust.. a co dalej?. 4 Pzp i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.. W przeciwnym wypadku Twoja oferta zostanie odrzucona.. o wyjaśnienie elementów mających wpływ na wysokość ceny stanowi domniemanie, że zaproponowana w ofercie cena nosi znamiona ceny rażąco niskiej.. Pojęcie „rażąco niskiej ceny" nie zostało zdefiniowane w Pzp, jak również w dyrektywach unijnych.. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn..

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny.

W swoim piśmie powinieneś do takiego wezwania podejść metodycznie.Rażąco niska cena oferty.. Rażąco niska cena oferty.. Cześć składów widzi tylko dwie podstawy prawne odrzucenia oferty tj. art. 89ust.1pkt.. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.. 29 gru 2020, 00:01.. 4 oraz art. 91ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych a część składów KIO nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie udowodni w sposób dość szczegółowy , iż jego .Pytanie: Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.. Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.. Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach.Jak uzasadniać rażąco niską cenę przed zamawiającym.. Różnica ta nie jest przy tym uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne zrealizować prace (wyrok ..

Wzór wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny >>> Strona główna.

Rażąco niska cena a błąd w wycenie (Strona 1) — Oferty, badanie iWystarczy, że cena, ale także (na co musisz zwracać uwagę) jej istotne części, wydaje się rażąco niska.. Cena, która wydaje się rażąco niska (i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia) powoduje konieczność wezwania wykonawcy, choćby różniła się o mniej niż 30% od średniej .Udzielone przez niego wyjaśnienia mają bowiem za zadanie udowodnić zamawiającemu, iż złożona oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana.. Tryb ten dlatego winien być stosowany tylko wówczas, gdy .Niestety, jeżeli otrzymałeś wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny, musisz udzielić odpowiedzi.. Akty prawne UE.. Nie można sie zatem ograniczyć do złożenia pisma składającego się z kilku zdań, zawierającego oświadczenie, że cena ta nie jest ceną rażąco niską.W postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska.. ZULe zmagają się aktualnie z tłumaczeniem, dlaczego byli w stanie zaoferować na danych pakietach aż tyle poniżej szacunku zamawiającego.. Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie są wystarczające dla Zamawającego i odrzuca ofertę.Wyjaśnianie kwestii rażąco niskiej ceny w ofercie wykonawcy ma wielopłaszczyznowe znaczenie.. Powyższy próg rozbieżności skutkuje jedynie obligatoryjnym uruchomieniem przez zamawiającego procedury wyjaśnienia, czy oferta złożona przez wykonawcę nie .O ile obecny art. 90 ustawy PZP nakazywał wzywanie wykonawców do wyjaśniania ceny w przypadku, gdy ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości .W art. 90 ust.. W wezwaniu wskazał, że wykonawca musi udowodnić prawdziwość podanych w ofercie elementów cenotwórczych, powinien też wyjaśnić, co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany czynnik wpłynął na jej obniżenie.Podkreślenia wymaga, że ustawa P.z.p.. Zgodnie z treścią art. 89 ust.. Ponieważ przepisy Pzp nie zawierają legalnej definicji rażąco niskiej ceny, o tym, czy cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, decyduje zamawiający, który powinien mieć wiedzę pozwalającą zweryfikować zaoferowane przez .W przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny, kosztu lub ich istotnej części składowej wykonawcy przysługuje szansa wyjaśnienia, jakie czynniki wpłynęły na podaną cenę lub koszt oferty, zanim zamawiający podejmie ewentualną decyzję o odrzuceniu jego oferty.Temat dotyczący wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest na czasie.. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty.. Wyjaśnienia przesłał mailem na adres wskazany w SIWZ w postaci pliku pdf, tj. zeskanował swoje pismo i wysłał jako załącznik.. Wzory ogłoszeń i protokołu.Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt