Wzór podania o dofinansowanie z funduszu socjalnego
0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoZakładowy funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zakłada finansowanie nie tylko wyjazdów, lecz również wielu innych typów działalności socjalnej, w tym również opiekę nad dziećmi.. Wczasy pod gruszą - zasady Zasady przyznawania takiego wsparcia można znaleźć w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ze zmianami).Znaleziono 18 interesujących stron dla frazy wniosek o przyznanie zapomogi z zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych w serwisie Money.pl.. Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS wzór pdf 193.48 KB wzór word 59.5 KB.. Nr 55, poz. 234 z późn.. Dofinansowanie lub finansowanie przyzakładowych żłobków oraz przedszkoli.. Załącznik 2Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS wzór pdf 514.86 KB wzór word 86 KB.. Zapomogę dla najuboższych lub z przyczyn losowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pracowników.Witaj na stronie dla byłych pracowników Orange Polska ( TP S.A., PTK Centertel, OCS sp..

Oto przykładowy wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego.

zm.) ,Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (innego niż dopłata do wypoczynku) Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie dopłaty do .Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) to środki pieniężne, które są gromadzone przez pracodawcę na oddzielnym koncie bankowym.. 2015. ul .Wzór regulaminu zfśs WZÓR REGULAMINU zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. z 2009 .Wczasy pod gruszą 2020 - kto może się starać o dofinansowanie.. Fundusz Socjalny jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców z jednostek budżetowych i samorządowych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) oraz pozostałych, którzy na dzień .Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z .1/ ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak ładowym funduszu świadczeń socjalnych - j.t..

Nie każdy pracodawca ma obowiązek tworzyć ZFŚS.Dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego.

z 2012 r. poz. 592 ze zm.); 2/ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zak ładowy fundusz świadczeń socjalnych - Dz.U.. Z kolei zapisy regulaminu muszą uwzględniać normę wynikającą z zapisu art. 8 ust.. Pozyskiwane są one z corocznego odpisu na ZFŚS.. Dofinansowanie działań mieszkaniowych pracowników, np. remontu, czy zakupu nieruchomości.. z o.o.) Wszelką korespondencję do pracodawcy ( za wyjątkiem formularzy PPE ) należy kierować drogą pocztową na adres:z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. przez: Olczak Wioleta | 2013.3.15 11:47:18 Witam jak napisać podanie o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednorazowego bezzwrotnego świadczenia w zwiazku z trudną sytuacją materialną.Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. Postanowienia ogólne.. Przykładowe podanie o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Anna Kowalska Wrocław, 02.. 1 albo z art. 30 ust..

Celem tego funduszu jest wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników.

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.Przedsiębiorcy zobowiązani ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2191) do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) są obowiązani do gospodarowania środkami ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również podatkowymi.Rzecz dotyczy pracodawców:Zasady korzystania z ZFŚS reguluje ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2018 r., poz. 1316 ze zm.), zwana dalej ustawą o ZFŚS.Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musi następować w oparciu o zapisy regulaminu.. 1 u.z.f.ś.s., zgodnie z którą, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby .. Załącznik 2Wniosek o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM w roku 2020 dofinansowania kosztów wypoczynku letniego i wypoczynku świąteczno-zimowego (współmałżonkowie po zmarłych pracownikach)Dokładniejsze zasady dysponowania środkami z funduszu są sprecyzowane w ustawie z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)..

2011-06-30 09:07:34 Jak napisać podanie o urlop ( wzór podania ) 2013-03-04 20:31:25Dofinansowanie świadczeń rekreacyjno- sportowych.

Pracownik, który je otrzymał, nie musi przedstawiać pracodawcy dokumentów potwierdzających wysokość wydatków poniesionych na wypoczynek.Witam jak napisać podanie o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednorazowego.. Fundusz socjalny Kodeks Pracy Kodeks Pracy w części Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, w art. 77 reguluje przyznawanie wynagrodzenia za pracę oraz innych .Jak napisać podanie o zapomogę dla osób szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej 2009-04-16 09:04:43 Jak napisać podanie odwoławcze?. Wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli m.in. wczasy pod gruszą, mogą otrzymać: pracownicy zatrudnieni w każdym wymiarze etatu oraz członkowie ich rodzin, pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym,Pożyczka dla pracownika z Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnej zapomogi ze względu na: Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają:Ogólny wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz tabelami do wniosku o dofinansowanie w euro.. 1 ustawy o ZFŚS).Źródłem wsparcia jest w tym przypadku Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.. Nie wszyscy pracownicy zakwalifikują się do otrzymania dofinansowania, a także nie każdy pracodawca finansuje tego typu atrakcje.Według przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ustawa o ZFŚS), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS (art. 8 ust.. Jedną z form prowadzonej działalności socjalnej jest udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.03.2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnychZobacz: Dofinansowanie wypoczynku z zfśs dla byłego pracownika Regulamin..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt