Wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego
19- Potwierdzenie przyjecia wniosku .. osoba sldadajqca wniosek o paszpart tymczasowy 720 .. na wydanie dokumentu osobie maloletniej 16. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica lub opiekuna, poświadczoną przez urzędnika paszportowego lub notariusza;Od 17 stycznia 2013 r., aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie musimy jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca zameldowania.. W nowym wniosku o wydanie dokumentu paszportowego zaszły następujące zmiany: - osoby przebywające na stałe w Polsce wskazują .Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie -OSOBIŚCIE muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku składając: swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego wniosek, przedkładając do wglądu ważne dowody osobiste lub paszporty;Wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego ściśle określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie dokumentów paszportowych.. îP.l.O.r.R.. (nazwisko i imie osoby, która moŽna powiadomié w razie koniecznošci, miejsce zamieszkania, tele on kontaktowy) 15. ..

Zobacz jak wygląda wzór wniosku paszportowego online.

(miejscowošé, data) (podpis skladajqcego wniosek) POUCZENIE: Punkty 1-14 wypetnia w sposób czytelny wnioskodawca.. Kolorowa fotografia paszportowa: o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą .Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbioru paszportu należy dokonać osobiście.. z 2018 r., poz. 1919 z późn.. Powyższy druk ma charakter wyłącznie informacyjny.. Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej wymagana .WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO Wymiary 297x139mm (str.1) 20.. Wniosek paszportowy składany jest aby uzyskać nowy paszport, paszport tymczasowy.Druk wniosku o paszport na 2021 rok można pobrać w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą.WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO Wymiary 297x139mm (str.1) 20.. Wniosek o paszport 2020 (wzór) - bez wypełnienia.. 2019, poz. 1484 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2019 r. Liczba stron: 2 Format pliku:Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego..

Czysty wzór wniosku o paszport do pobrania w formacie PDF.

Oplata paszportowa w wysokoéci .Wniosek o jego wydanie należy złożyć osobiście w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce.. Inne adnotacje urzçdowe WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTUIOrgan paszportowy przyjmujący wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dokonuje z urzędu sprawdzenia danych w ewidencjach paszportowych, w centralnej ewidencji oraz w rejestrze PESEL, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294), porównuje dane w nich zamieszczone z danymi .. RYSOPIS (wzrost w centymetrach) NIE I E (kolor oczu) .. numer dokumentu toŽsamoéci i podpis) (data, podpis i pieczeé przyjmujqcego zgode) 16.. Potwierdzenie przyjçcia wniosku (data, podPIS i pieczçé imienna przyjmu)acego wniosek, palcow) 20.. Tekst pierwotny.Wzór zgody rodzica na wydanie paszportu dziecku ZGODA NA WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO DLA MAŁOLETNIEGO DZIECKA Ja niżej podpisany/a..

Potwierdzenie odbioru dokumentu Wymiary 297x139 mm 22.

Przy składaniu wniosku o paszport zawsze trzeba pobrać druk w oryginale bezpośrednio w biurze paszportowym.WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SKŁADANY DO WOJEWODY I MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Wymiary 297x139 mm (str.1) 19.. Jest to dokument dwustronny o nietypowym formacie (różnym od A4), o wymiarach 297 X 139 mm, w którym w określonych pozycjach .Pobierz swój wniosek paszportowy w punkcie paszportowym nawet w dniu składania wniosku, nie ma potrzeby przychodzenia po wniosek wcześniej.. Możemy go złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy.Jak wypełnić wniosek o paszport?. ADNOTACJE URZĘDOWE 21.. Warto wiedzieć, jak poprawnie wypełnić i gdzie złożyć wniosek o paszport.Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.Podpis pod fotografią nie może dotykać linii ramki..

zm.)Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób pełnoletnich .

Title: Microsoft Word - Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osób .Wniosek paszportowy 2021. .. (podpis i pieczęć organu paszportowego) (imiona) .. (miejscowość, data) (podpis składającego wniosek) (rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer) .Wniosek składa się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków: .. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.13.. ADNOTACJE URZĘDOWE 21.. Wnioskodawca podpisuje wniosek w ramce pod zdjęciem.. Ile kosztuje paszport?. Druki wniosków dostępne są we wszystkich punktach przyjęcia: w delegaturach urzędu w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu oraz terenowym punkcie paszportowym w Głogowie.WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SKLADANY DO WOJEWODY 1 MINISTRA WLAŠCIWEGO DO SPRAW WEWNETRZNYCH 19.. Wniosek o wyrobienie paszportu nie jest dokumentem skomplikowanym do wypełnienia.. Druki wniosków dostępne są we wszystkich punktach przyjęcia: w delegaturach urzędu w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu oraz terenowym punkcie paszportowym w Głogowie.. Składa się z dwóch części.. Potwierdzenie przyjęcia wniosku wnioseK o wydanie .. (data, podpis i pieczęć imienna przyjmującego wniosek, pobierającego odciski palców) 20.Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego .. 90-004 ul. Piotrkowska 104 88 1010 1371 0097 0022 3100 0000 22 WNIOSEK O WYDAME PASZPORTU ALBO PASZPORIU TYMCZASOWEGO" kOU9LSkl POL'SkiÉ TEL.. W przypadku ubiegania sie o wydanie paszportu lub paszpor-Od 19 lipca 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.. Koszt .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji dotyczącej dokumentów paszportowych.. Wyjeżdżając poza granice Polski i Unii Europejskiej, potrzebujesz paszportu.. W przypadku ubiegania sip o wydanie paszportu lub paszpor-Kategoria dokumentu: Administracja i Cyfryzacja: Tytuł dokumentu: Wniosek o udostępnienie dokumentacji stanowiącej podstawę wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych: Opis: Dz.U.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz.U.. Punkty paszportowe najczęściej znajdują się w odpowiednich wydziałach przy Urzędzie Wojewódzkim lub Delegaturach Terenowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt