Umowa serwisowa oprogramowania wzór
A. Sokołowskiego 11, zwanym dalej w tekścieUmowa o kompletną i całościową obsługę serwisową (UKCOS) zapewnia Zleceniodawcy szereg korzyści w stosunku do tradycyjnej obsługi tj : 1. stałość stawek objętych umową; 2. użytkownik ma możliwość planowania i precyzyjnego gospodarowania budżetem przeznaczonych na obsługę urządzeń 3.Umowa o wykonanie programu komputerowego jest często dość złożonym kontraktem.. innych narzędzi lub oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu licencji na czas nieokreślony na wszystkie takie narzędzia i oprogramowanie bez prawa żądania podwyższenia z tego tytułuZawarcie umowy SMA jest możliwe w każdym momencie, o ile użytkownik dysponuje najnowszą wersją główną oprogramowania (jeśli aktualna wersja oprogramowania to 6.2.0, wesja główna oznaczona jest cyfrą 6).. Niniejsza Umowa Serwisowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w dacie wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Licencyjnej.. nr Z-3 zapisując w nim wszystkie wykonywane prace serwisowe tj. dane dot.. Umowa przelewu wierzytelności: Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie: Umowa serwisowa: Umowa składu i świadczenia usług składowych: Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)Dodatkowe warunki i uwagi dot.. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.. Wypełnij poniższy formularz, następnie pobierz plik PDF i wydrukuj go..

Dostawa sprz ętu komputerowego i oprogramowania § 1 PRZEDMIOT UMOWY 1.

§ 2UMOWA POGWARANCYJNEJ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ .. zm.) DEFINICJEWZÓR UMOWY .. należytego wykonania umowy 1.. Szczegółowy zakres i koszt czynno ściPrzedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego (osprzęt i oprogramowanie) do obsługi programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka płuc.. Przedmiotem niniejszej umowy [dalej „Umowa"] jest dostawa i przeniesienie własno ści .. Nr .. - WZÓR.. Serwisant gwarantuje ze swojej strony interwencj ę w ci ągu 6h (roboczych firmy Pro-Web) od momentu zgłoszenia usterki.. § 5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1.. Umowa została sporządzona w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Kontaktu telefonicznego lub mailowego w ciągu 8 godzin roboczych od datyWzór Umowy do przetargu nr 65/PN/SKO/2015 ..

... 9.5 Instytucje wyrażają pisemną zgodę na korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w art. 9 ust.

Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz oświadczenia dotyczące niniejszej umowy wymagająUmowa o świadczenie usług - WZÓR UMOWY.. prof. Alfreda Sokołowskiego, NIP 955-16-94-463, REGON 810978670, NR KRS 0000001829. mającym swą siedzibę w Szczecinie, przy ul. Warto zarejestrować konto w naszym serwisie, ponieważ zarejestrowanie konta jest bezpłatne i do .2.. Start; Wzory pism; Poniższy formularz umożliwia bezpłatne wygenerowanie i pobranie dokumentu w formacie PDF.. i zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy (Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o osobach wyznaczonych do przekazania przedmiotu umowy i podpisania protokołu).Wzór umowy o świadczenie usług sprzątania.. wykonanej czynności w tym wykonywanych zdalnie w siedzibieZamawiającego niezgodności w oprogramowaniu lub wymogach technicznych.. W większości przypadków nie obejmuje tylko samego stworzenia programu komputerowego, ale również takie aspekty jak: udzielenie licencji na stworzony program (lub przeniesienie na nabywcę programu autorskich praw majątkowych), sprzedaż sprzętu komputerowego, wdrożenie powstałego programu do systemów ./ „umowa utrzymaniowo-rozwojowa", „umowa utrzymaniowa", „kontrakt utrzymaniowy" lub „umowa serwisowa" - umowa obejmująca świadczenie usług utrzymania oraz usług rozwoju, ewentualnie - fakultatywnie - również usług autoryzacji lub usług exit planu; / „Ustawa PZP" lub „PZP" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.Wzorcowe klauzule w umowach IT to pierwsza część zapowiadanego przez Ministerstwo Cyfryzacji pakietu wsparcia dla podmiotów sektora publicznego w zakresie tworzenia umów IT..

Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa.

w Katowicach pomiędzy: Gminą Katowice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Katowice, działającą przez Powiatowy .. potrzeby aktualizacji oprogramowania na serwerze, konserwacji systemu oraz sprzętu.3 § 4 Postanowienia dodatkowe 1.. Jest ona wzorowana na umowie zlecenia i zakłada wykonanie określonych prac przez jedną stronę umowy na rzecz drugiej strony.Okres obowiązywania umowy Umowa została zawarta na od dnia 12.10.2016 r. do dnia 31.08.2018 r. § 9 Postanowienia końcowe 1.. W zamian otrzymuje wynagrodzenie.Przedmiotem zamówienia jest przede wszystkim: objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowanie Mediqus w ramach pakietu nr 2, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Umowy, które obejmuje: 2.1. wprowadzanie zmian w oprogramowania w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności objętych .UMOWA RAMOWA (wzór) Zawarta pomiędzy niżej podpisanym.. § 4 TERMIN REALIZACJI UMOWY Czas trwania umowy ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy na okres 5 lat.. Pracownicy serwisu zobowiązani są do prowadzenia tzw. „dziennika serwisowego" którego wzór określa zał.. Opracowane wzorcowe klauzule umowne mogą być wykorzystane przez zamawiających z sektora finansów publicznych w umowach IT w przedmiocie wdrożenia oprogramowania na infrastrukturze zamawiającego.umowa z netią i neostradą Witam!.

Stan początkowy przedmiotu umowy opisany jest załącznikiem nr 1, tzn. spisem z natury zarówno sprzętu jak i oprogramowania dokonanym w obecności przedstawicieli obu stron umowy.

Świadczenie usługi serwisowej w miejscu użytkowania wyrobów stanowiących elementy systemu.. W umowie o roboty budowlano-montażowe zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych na rzecz Zleceniodawcy.. 31.03.2010 roku kończyła mi sie umowa o internet z Neostradą, więc 12.02.2010 mój tata podpisał umowę o internet, ale z Netią.Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.. Zwykle największy zakres wsparcia technicznego jest potrzebny na początku użytkowania oprogramowania.Przedmiotem umowy jest opieka serwisowa nad oprogramowaniem i sprz ętem komputerowym użytkowanym w siedzibie U żytkownika.. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.niniejszej umowy na inne osoby.. w obecności przedstawiciela Wykonawcy.. Serwis bazy sprzętowej i programowej ZLECENIODAWCY nie objętej załącznikiem nr 1 może być przedmiotem odrębnej umowy lub aneksu do bieżącej.. UMOWA SERWISOWA i ROZWOJOWA .. Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, reprezentowanym w chwili podpisywania niniejszej umowy ramowej przez .. W okresie gwarancji lokalna organizacja serwisowa nale żąca do sieci autoryzowanych serwisow Wykonawcy, zobowi ązana b ędzie, w .Oprogramowanie do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych Wzór Umowy 2 Termin Definicja Umowa Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między Zamawiającym, a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do Umowy.Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi .. zawarta w dniu., w Szczecinie, pomiędzy: Specjalistycznym Szpitalem im.. Szybko, łatwo, bezbłędnie i za darmo!. Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór umowy o świadczenie usług sprzątania (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).Umowa o roboty montażowe - WZÓR UMOWY..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt