Uzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy materialnej
Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.. Może być coś w stylu: Proszę o przyznanie mi stypendium socjalnego ze względu na moją trudną sytuację materialną?. Nie mam pojęcia co pisać.. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,(zgodnie z Regulaminem ds. pomocy materialnej dla Studentów) 3.. 3., dnia.2012r.. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe.WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ.. b) niepełnosprawność .. w rodzinie występuje ( zaznaczyć ) a) bezrobocie.. DANE WNIOSKODAWCY* (Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 1.. WNIOSKODAWCA (zaznaczyć właściwe X) rodzic opiekun prawny pełnoletni uczeń dyrektor szkoły, ośrodka, kolegium Uzasadnienie przyznania pomocy materialnej .. Wnioski nauczycieli o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego wraz z wymaganą dokumentacją należy składać do dyrektora szkoły.Co napisać w uzasadnieniu wniosku o stypendium socjalne?. W przypadku rezygnacji ze studiów zobowi ązuj ę si ę do powiadomienia o tym na pi śmie Sekcj ę Obsługi Studentów..

Data złożenia wniosku .....

DANE WNIOSKODAWCY(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 1.Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 1. o systemie oświaty.. 4/ podstawą prawną do przetwarzania jest ustawa z dnia 7 września 1991r.. c) długotrwała choroba .. Trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności .. Indywidualne uzasadnienie wnioskodawcy: Informacja o sytuacji materialnej wnioskodawcy : Łączne dochody netto (studenta i wszystkich członków jego rodziny) w ubiegłym roku .. dodatkowo dołączyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 6) .Proszę o przyznanie pomocy materialnej w formie: (wpisać odpowiednie: pomoc finansowa, zapomoga finansowa - losowa, zapomoga finansowa - zwykła) Uzasadnienie wniosku:WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* .. uzasadnienie zaznaczyć i określić szczegółowo w wykropkowanym miejscu): .. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procedurą przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 6 ust.. Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów reguluj ą przepisy rozdziału 8a ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy, a zasady ustalania dochodu przepisy art. 8 ust..

3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2.

oraz wyrażonej zgody.- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego ustawą terminu.. DANE WNIOSKODAWCY potwierdzenie wpływu Imię i nazwisko Adres zameldowania Adres zamieszkania PESEL Nr telefonu III.WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK ("Wnioskodawca")W pomocy społecznej wnioski o pomoc mogą mieć formę pisemną, jednak pracownicy socjalni są zobowiązani przyjąć wniosek składany ustnie na przykład drogą telefoniczną.. Nie jest konieczne by wniosek precyzował oczekiwany zakres pomocy lub żeby był składany przez osobę zainteresowaną.Pomoc społeczna…Nr ewidencyjny wniosku Leszno, dn. .. (wypełnia WE w Lesznie) WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Leszna - STYPENDIUM SZKOLNEGO I.. 5/ dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.1.. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSpo raz pierwszy skladam wniosek o udzielenie pomocy finansowej w pracy., co mogee napisac w uzasadnieniu ?.

Imię i nazwisko ucznia ... uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej.

Wypełnia student: Dane osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy materialnejUZASADNIENIE (opis trudnej sytuacji losowej, zdrowotnej, materialnej) .. Wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka musi zawierać .. 2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej z funduszu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej; Szczegółowe .W N I O S E K. DO KOMISJI DO SPRAW POMOCY MATERIALNEJ (Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa) NINIEJSZYM WNOSZĘ O PRZYZNANIE POMOCY ZE SPOŁECZNEGO FUNDUSZU STRAJKOWEGO.. We wniosku oprócz danych pracownika, należy uzasadnić prośbę opisując sytuację losową, materialną.. Świadomy odpowiedzialno ści dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawd ą o świadcze ń stwierdzam, Ŝe wszystkie podane we wnioskuWNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE .. (wybrane uzasadnienie zaznaczyć i określić szczegółowo w wykropkowanym miejscu)rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej z uwagi na trudną sytuację w jakiej się znalazłem/-am, przedłożonych przeze mnie w sposób dobrowolny w załączonych do wniosku dokumentach, które wykraczają poza zakres danych gromadzonych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów w związku z wykonywaniem przeze mnie zawodu fizjoterapeuty.3/ celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym..

UZASADNIENIE:Termin i miejsce składania wniosku § 6.

Zdarza się, że przy takiej formy pomocy, pracodawca wymaga szczegółowej dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację wnioskującego.WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM II.. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 173 Ustawy z dnia 27 maja 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j.). jestem obecnie w trakcie rozowdu,., nie mieszkam z mezem, siedze na jednym pokoju u .Bardzo ważne we wniosku o zapomogę ze środków ZFŚS jest uzasadnienie.. Wykaż w uzasadnieniu gdzie mieszkasz i jakie opłaty za to ponosisz, jak dostajesz się na zajęcia i czy podejmujesz pracę, nawet jeśli to praca dorywcza czy weekendowa.Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej .. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćDane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium rektora.. Dodatkowo treść tego dokumentu może obejmować dokumentację, np.:Uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne Podając większą ilość faktów występujących w rodzinie masz większe szanse na otrzymanie stypendium.. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się od dnia 1 lipca do dnia 15 września danego roku, a w przypadku .Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, uwzględniający w szczególności ustalenia pracy Komisji, uzasadnienie proponowanej kwoty pomocy finansowej i podpisy członków Komisji.. Imię i nazwisko/nazwa Pesel- strona archiwalna - Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje się: 1) na wniosek rodziców ucznia, 2) na wniosek pełnoletniego ucznia, 3) na wniosek dyrektora szkoły, 4) z urzędu.. Podpis pracownika WSEPiNM.. 1 lit.Podobnie jak przy zapomodze losowej i tu najlepiej przedstawić wniosek w formie pisemnej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt