Licencja na znak towarowy pola eksploatacji
Umowa licencji niewyłącznej może być zawarta w dowolnej formie (ustnej, dorozumianej, pisemnej).. Oznacza to, że elementem koniecznym umowy jest wskazanie chociaż jednego pola eksploatacji.Przy licencji na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia naraziłby się na sytuację, w której w stosunkowo krótkim czasie mógłby utracić prawo do eksploatacji książki.. Może stanowić ona część umowy franczyzy lub zostać zawarta oddzielnie.. W ten sposób można sobie wyobrazić np. udzielenie kilku odpłatnych licencji wyłącznych na odrębnych, zdefiniowanych polach eksploatacji.„Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dzieła na wszystkich znanych w chwili podpisywania Umowy polach eksploatacji.".. Przeniesienie należy ujawnić we właściwym rejestrze Urzędu Patentowego.Licencja może mieć formę licencji wyłącznej lub niewyłącznej.Licencja to umowa na podstawie której dochodzi do ustalenia warunków korzystania z utworu, wynalazku, znaku towarowego, czy patentu.. Przedmiotem licencji może być m.in.: patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, znak towarowy lub dzieło w różnych formach.To ważne, bo w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych znajdziemy informację, że porządna licencja powinna określać pola eksploatacji czyli sposoby wykorzystania utworu chronionego prawem autorskim (czyli w naszym przypadku programu komputerowego).Licencja na znak towarowy..

W przypadku prawa autorskiego w licencji należy określić pola eksploatacji utworu objęte licencją.

Dziś, w czasach komunikacji poprzez media cyfrowe, podział na pola eksploatacji powoli traci sens, ale .Przychody z licencji na używanie znaków towarowych - kwalifikacja podatkowa.. Licencja wyłączna i niewyłączna.. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:W odniesieniu do znaków towarowych licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.". Jeśli spółka udziela licencji na korzystanie ze znaków towarowych, które zostały przez nią wytworzone we własnym zakresie, to przychody uzyskane z tego tytułu nie są zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych, należy je kwalifikować jako przychody z innych źródeł.Gdy nie ma umowy.. Innymi słowy, licencjobiorca otrzymuje gwarancję, iż będzie on jedynym upoważnionym do używania przedmiotowego znaku towarowego w zakresie wyznaczonym w umowie.Treścią tej umowy jest upoważnienie licencjobiorcy do używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym.. Prawa autorskie osobiste są bowiem niezbywalne.Istotą licencji wyłącznej jest zobowiązanie się licencjodawcy wobec licencjobiorcy do powstrzymania się od udzielania licencji na dany zarejestrowany znak towarowy innym osobom..

Prawo ochronne na znak towarowy moŜe zostać, na wniosek uprawnionego, przedłuŜone dla wszystkich ...

Dla obu stron umowy - zarówno zamawiającego, jak i twórcy istotne jest by pola te określić maksymalnie precyzyjnie, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych wątpliwości i konfliktów przy wykonywaniu umowy.Pamiętać należy, że ustawa o prawie autorskim zastrzega dla twórcy prawo do opłaty licencyjnej za udzielenie licencji na każdym odrębnym polu eksploatacji.. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.. W czasach mediów analogowych pola eksploatacji dało się dość dobrze zdefiniować: czym innym była publikacja książek, a czym innym spektakl teatralny.. Sposób korzystania ze znaku towarowego (lub większej ilości znaków towarowych) określa co do zasady umowa licencji.. Czym są pola eksploatacji Pola eksploatacji, najprościej tłumacząc, to nic innego jak miejsca, czy sposób, gdzie może zostać wykorzystany Twój utwór.Licencja jest to upoważnienie udzielane przez uprawnionego (licencjodawcę) na rzecz podmiotu, który jest zainteresowany korzystaniem z licencji na danym polu eksploatacji.. w sąsiedztwie znaku towarowego.. »Znak stanowi słowno-graficzny znak towarowy, na który Stowarzyszeniu przyznane zostało .. (licencja niewyłączna).. Licencjodawca może udzielić upoważnienia do korzystania ze znaku towarowego na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania..

Jeżeli pole eksploatacji nie zostało wyraźnie wskazane, to uznajemy, że umowa go nie obejmuje.

Umowa może zastrzegać wyłączność do korzystania ze znaku w określony sposób - nazywamy to licencją wyłączną.Z polami eksploatacji spotkasz się w sytuacji, gdy będziesz chciał przenieść autorskie prawa majątkowe lub udzielić licencji na korzystanie z utworu, który stworzyłeś.. W praktyce możliwe jest także korzystanie ze znaku towarowego bez stosownej licencji (tzw. licencja dorozumiana).. Co do zasady jest to zgoda franczyzodawcy, na korzystanie z jego znaku towarowego na opisanych polach eksploatacji, a więc w określony ściśle sposób.Umowa licencyjna dotyczy tylko wskazanego w niej zakresu, który strony uzgadniają wskazując pola ekspozycji.. Korzystający może, celem realizacji swych .. uprawnień określonych Regulaminem, korzystać ze Znaku Promocyjnego Dolina Karpia na następujących polach eksploatacji utworu: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu .Licencja to umowa na podstawie której dochodzi do ustalenia warunków korzystania z utworu, wynalazku, znaku towarowego, czy patentu.. Aby wskazać numer prawa ochronnego, znak towarowy musi być wcześniej zarejestrowany.Pole eksploatacji - w prawie autorskim określenie sposobu, w jaki może być wykorzystywany utwór.W Polsce ustawa o prawie autorskim nie definiuje tego pojęcia bezpośrednio, a jedynie wymienia przykłady pól eksploatacji, które powinny być traktowane jako odrębne, np.: druk, zapis magnetyczny, dystrybucja techniką cyfrową, najem i użyczenie, publiczne wykonanie, reemisja w mediach.prawa autorskie majątkowe - może go używać na różnych polach eksploatacji..

Zakres korzystania - pola eksploatacjiUmowa licencyjna na znak towarowy musi być sporządzona w formie pisemnej.

Pamiętajcie również, że jeżeli opłata licencyjna zależy od wpływów jakie ma uzyskiwać Wasz kontrahent w związku z korzystaniem z utworu, to niezbędne jest określenie warunków, pod jakimi możecie zbadać te wpływy.licencja niewyłączna - licencjodawca nie jest ograniczony udzieloną już licencją na danym polu eksploatacji, co znaczy, że może udzielić upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu w tym samym zakresie.. Międzynarodowa ochrona własności przemysłowej Naruszenie praw własności przemysłowejLicencja na znak towarowy.. Licencja jest to upoważnienie udzielane przez uprawnionego (licencjodawcę) na rzecz podmiotu, który jest zainteresowany korzystaniem z licencji na danym polu eksploatacji.. Bardzo ważne jest zlokalizowanie jakiego znaku towarowego dotyczy.. Pomijając już fakt, iż umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu obejmuje tylko pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione, zwróćmy uwagę na prostą zależność.W zakresie znaków towarowych należy pamiętać o nabyciu nie tylko prawa ochronnego na znak towarowy, ale również praw autorskich do logotypu stanowiącego przedmiot tego znaku.. Nie ma przy tym miejsca na domniemania.. Brak jednak formy pisemnej może w późniejszym czasie w przypadku sporów skutkować trudnością w udowodnieniu swoich racji.Trzeba pamiętać, że licencje odnoszące się do innych praw własności intelektualnej (np. patenty, znaki towarowe) nieco różnią się od licencji prawnoautorskich, dlatego umowy licencyjne ich dotyczące powinny być tworzone w oparciu o przepisy ustawy - Prawo własności przemysłowej lub inne.. Przedmiotem licencji może być m.in.: patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, znak towarowy lub dzieło w różnych formach.W umowach dotyczących przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji każdorazowo elementem koniecznym jest określenie pól eksploatacji.. W przypadku prawa autorskiego w licencji należy określić pola eksploatacji utworu objęte licencją.Przeniesienie praw autorskich i udzielenie licencji następuje na polach eksploatacji wskazanych w umowie.. Często zdarza się, że przedsiębiorstwa zależne (spółka .Jakie są rodzaje licencji do korzystania z utworu?. Powinieneś wskazać kto jest licencjodawcą a kto licencjobiorcą..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt